News Ticker

Fonder att söka för idiella föreningar

Hjälp i djungeln att hitta sökbara fonder.

Sammanställning av fonder för ideella organisationer

Allmänna arvsfonden www.arvsfonden.se

Stödjer verksamhet som stärker barns, ungdomars och funktionshindrades ställning i samhället. Målet är att

utveckla välfärd, livskvalitet, delaktighet, jämlikhet och jämställdhet samt bidra till social, etnisk och kulturell

integration.

Crafoordska stiftelsen http://www.crafoord.se/Ger bidrag till ”vård, fostran och utbildning av barn och

ungdom, idrottslig verksamhet, humanitär och social verksamhet samt kultur”.

Folke Bernadottes Minnesfond http://www.folkebernadottesminnesfond.se/

Ger stipendier i form av utlandsresebidrag för ungdomsutbyten, företrädesvis med både besök och återbesök,

läger, volontärarbetares resor och toleransresor, dvs. resor till före detta koncentrationsläger. Resorna kan gå till

alla länder utom Norge, Danmark och Finland.

RF:s anläggningsbidrag http://www.rf.se/Ekonomi–Bidrag/Anlaggningsbidrag/

Bidrag kan beviljas för:

 uppförande, om- och tillbyggnad av anläggning för idrotts- och friluftsliv (även s.k. näridrottsplats) som

ägs eller för minst 10 år disponeras av föreningen eller av ett av föreningen majoritetsägt bolag.

Bidrag prioriteras för investeringar som främjar

 ökat nyttjande av och tillgänglighet till anläggningen samt nya anläggningar (dvs. för att ”öppna

dörrarna för fler”)

 föreningens möjlighet till utveckling av barn och ungdomars verksamhet

 jämställdhetsskapande åtgärder

 tillgänglighet för funktionshindrade

 miljöförbättringar och energieffektivitet

 idrott i närmiljön.

Idrottslyftets anläggningsstöd http://www2.rf.se/norrbotten/t3.asp?p=1403463

Stödet ansöks Norrbottens Idrottsförbund. Det är möjligt för föreningar, kommuner och andra entreprenörer att

ansöka om dessa medel under Idrottslyftsperioden.

Bidrag lämnas enbart för objekt som avser idrottslig verksamhet.

 Bidrag lämnas inte till löpande eller periodiskt underhåll.

 Samtliga objekt ska synliggöra jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.

 Varje objekt ska verifiera en ekonomisk uppväxling, utöver Idrottslyftet, på minst det dubbla.

Idrottslyftet, samverkan skola-förening http://www2.rf.se/norrbotten/t3.asp?p=1403103

Stöd för samverkan mellan idrottsföreningar och skola ges av Norrbottens Idrottsförbund. Skolprojekt kan

initieras av idrottsföreningar enskilt eller i samverkan, eller av skolor. Verksamheten ska dock bedrivas i

föreningsregi och stöd utgår endast till idrottsföreningar (inklusive skolidrottsföreningar).

Idrottslyftet

Respektive SF (Special Förbund- tex. Svenska Ishockeyförbundet, Svenska Innebandyförbundet etc) har även

idrottslyftsmedel. Det är upp till varje SF att besluta hur dessa medel ska användas. Ta kontakt med ditt SF och

undersök möjligheten till stöd.

Forum Syd www.forumsyd.org

Ger olika typer av stöd till andra organisationer såsom; dialog och rådgivning kring utvecklings- och

informationsinsatser, kompetensutveckling i form av kurser och seminarier samt förmedlar ekonomiskt bidrag

från Sida. De vanligaste formerna för ekonomiskt stöd är för: utvecklingssamarbete i Afrika, Asien,

Latinamerika, Central- och Östeuropa, information i Sverige om globala utvecklingsfrågor och ungdomsledda

projekt – utvecklingssamarbete och/eller information i Sverige.

Idéer för livet-stiftelsen http://web.skandia.se/hem/Om-Skandia/Socialt-ansvar/Stipendier/Tidigarestipendietagare/

Ger stöd för nyskapande verksamhet för barn och unga.

Jerringfonden http://www.jerringfonden.org/start.htm

Ger bidrag till barn och ungdomar. Ändamålet med stiftelsen är att främja vård, utbildning och forskning till

hjälp åt ”fysiskt och psykiskt missgynnade barn”. Sedan instiftandet har praxis varit att fondens bidrag varit

riktade till barn bosatta i Sverige.

Olof Palmes Minnesfonds http://www.palmefonden.se/

Syfte är att genom stipendier och bidrag främja ungdomars möjligheter till internationellt utbyte och studier

kring fred och nedrustning, stödja arbetet mot rasism och främlingsfientlighet samt att på andra sätt verka för

internationell förståelse och gemensam säkerhet.

Sparbankstiftelsen

http://www.sparbanksstiftelsen.se/default.asp?id=1&menu=164&webpage=164

Stiftelsen är uppdelad i olika lokala stiftelser som beviljar bidrag till olika verksamheter bland annat barn- och

ungdomsverksamhet.

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfonds http://www.gv90.a.se/

Fonden har till uppgift är att främja ideell ungdomsverksamhet. Det görs i huvudsak genom att ge stöd till

internationellt samarbete med utbildning av ungdomsledare. Bidrag ur fonden kan sökas av ideella

organisationer och föreningar i Sverige, som är inriktade på verksamhet med ungdomar. Enskilda personer kan

däremot inte få stöd ur fonden.

Anna Lindhs minnesfond http://www.annalindhsminnesfond.se/start/default.asp

Anna Lindhs Minnesfond vill med ett Anna Lindh-stipendium och ett par utvecklingsstipendier stödja i första

hand kvinnor och ungdomar som i Anna Lindhs anda har modet att bekämpa likgiltighet, fördomar, förtryck och

orättvisor så att människor kan leva ett gott liv i en miljö där de mänskliga rättigheterna efterlevs.

Brottsförebyggande rådet http://www.bra.se/

Brottsförebyggade rådet (BRÅ) ger ekonomiskt stöd till försöks- och utvecklingsprojekt på lokal nivå som kan

bidra till ny kunskap om brottsförebyggande arbete.

C.F. Lundströms Stiftelse http://www.ksla.se/sv/redirect_frameset.asp?p=409&time=13482

 1. F. Lundströms stiftelse lämnar i mars varje år bidrag till svenska medborgare för att främja

– vetenskaplig forskning till gagn för landets industri eller jordbruk/skogsbruk med binäringar,

– till institutioner för vård och uppfostran av barn samt för utbildning i slöjder och näringar av allmännyttigt slag,

– upplysning i nykterhetsfrågor samt stöd till drogbekämpning.

CIU http://www.ciu.se/

Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte, CIU, är en ideell förening som bildades när den tidigare Stiftelsen

för Internationellt Ungdomsutbyte upphörde 1996. Huvudman för verksamheten är Landsrådet för Sveriges

Ungdomsorganisationer tillsammans med Nätverket World Youth. CIU:s syfte är att främja internationellt

ungdomsutbyte.

Aftonbladet http://www.aftonbladet.se/sportbladet/sportmiljonen/

En tålig häst till nybörjarna. 30 nya matchtröjor. Eller ett träningsläger för hela seniorlaget – med hejarklack och

blåbärssoppa. Aftonbladet har en miljon kronor att fördela. Vem behöver hjälp med att fortsätta hålla igång sig

själv eller sitt lag?ALLA kan söka. Elitidrottare och motionärer. Gamla och unga. Små och stora.

Eva och Oscar Ahréns Stiftelse http://www.ahrenstiftelse.se/

Fondens ändamål är bl.a.

– Vård och uppfostran av behövande barn (social verksamhet, direkt understöd till behövande, bidrag till

hjälpverksamhet bland behövande)

– Understöd för beredande av undervisning och utbildning åt medellösa och ungdomar vid studier till präst,

diakon eller missionär eller inom konsthantverk eller hantverk.

Föreningen Norden http://www.norden.se/

Föreningen Norden kämpar för medborgarnas intresse av ett bättre fungerande samarbete i Norden, sprider

kunskap om språk, kultur, historia och samhällsliv i de nordiska länderna och skapar nätverk mellan folk och

länder.

Helge Ax:son Johnsons stiftelse http://www.haxsonj.se/

Stiftelsen har till ändamål att utöva välgörenhet, stödja litterär och konstnärlig verksamhet, främja vetenskaplig

forskning samt understödja undervisnings- och studieverksamhet. Ansökningsblanketter tillhandahålls av

sekretariatet.

Kronprinsessan Margaretas Minnesfond http://www.margaretas-minnesfond.org/

Anslaget utdelas för inhemska sociala och välgörande ändamål till föreningar och institutioner, vilkas

verksamhet kan anses vara till allmänt gagn. Enskilda personer kan inte få bidrag ur Minnesfonden.

Kungliga Sällskapet Pro Patria http://www.propatria.se/Forforeningar.htm

Kungliga Sällskapet Pro Patria lämnar ekonomiskt understöd till främjandet av svenska barns eller svensk

ungdoms vård, fostran och viss utbildning, ävensom till behövande gamla, sjuka eller handikappade.

Fonden lämnar årligen bidrag till föreningar och sammanslutningar, företrädesvis av riksomfattande karaktär.

Norrbacka-Eugeniastiftelsen http://www.norrbacka-eugenia.se/start.asp?sida

Norrbacka-Eugeniastiftelsen har till ändamål att underlätta rörelsehindrades situation genom att lämna understöd

för undervisning och utbildning, utöva hjälpverksamhet avseende bl. a. boendeförhållanden, arbetsmöjligheter

och rekreationsresor samt främja forskning och utvecklingsarbete. Bidrag får inte avse åtgärd vars bekostande

åligger stat eller kommun.

Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse http://www.hedlundsstiftelse.se/

”Stiftelsen skall ha till ändamål att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning ävensom vård av

behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade, samt att främja vetenskaplig undervisning eller forskning

främst inom det medicinska området.”

Prins Carl Gustafs Stiftelse

http://www.royalcourt.se/monarkinhovstaterna/kungligahovstaterna/kungligastiftelser/prinscarlgustafsstiftelse.4.

396c7107359daaf48000313.html

Syftet är att huvudsakligen främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra kulturella eller eljest

allmännyttiga ändamål. Stiftelsen stöder ungdom, utbildning, uppfostran och utveckling. Stöder främst ideella

insatser. Ingen ansökningsblankett. Bidrag ges till enskilda personer eller organisationer.

Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond http://www.gafonden.com/

Bidrag lämnas till konkreta projekt som företag, organisation, förening eller annan sammanslutning genomför för

barn och ungdom.

Kronprinsessan Victorias fond – Victoriafonden http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=94441

Victoriafonden arbetar för funktionshindrade och kroniskt sjuka barn och ungdomar i Sverige. Individer eller

familjer kan inte ansöka om stöd utan alla pengar kanaliseras via olika typer av ideella föreningar inom

handikapprörelsen. Det handlar främst om stöd till medhjälpare i samband med allehanda fritidsaktiviteter som

idrott, resor, lägerverksamhet etc.Utan stödet belastas oftast en funktionshindrad med dubbla omkostnader

eftersom en aktivitet kräver just en medhjälpare. Men bidrag ges även till inköp av specialutrustning och

hjälpmedel som krävs för arrangemangen, ibland även till enklare anpassning av lokaler.

Sida http://www.sida.se/Svenska/

Sida, Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som lyder under

utrikesdepartementet. Sida svarar för merparten av Sveriges bidrag till det internationella utvecklingssamarbetet.

Målet för verksamheten är att höja de fattiga folkens levnadsnivå och på sikt utrota fattigdomen.

Stiftelsen Emma och Erik Granes Minne http://www.lindhes.se/Sidor/stiftelser.html

Stiftelsens ändamål är att utdela understöd, anslag och stipendier till främjande av barns och ungdomars vård,

fostran och utbildning. Ansökan är öppen för alla, dock vad gäller utbildning finns en övre åldersgräns på ca 35

år.

Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes minne http://www.lindhes.se/Sidor/stiftelser.html

Stiftelsens ändamål är att på sätt nedan angives utdela understöd, anslag, stipendier o. dyl. till främjande av barns

och ungdoms vård och fostran eller utbildning, ävensom vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta.

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne http://bangs-stiftelse.se/

Stiftelsen har som syfte att stödja och dela ut bidrag till framför allt föreningar och organisationer som främjar

nykterhet, fred och försoning mellan folk och samhällsklasser eller som är verksamma för personer med främst

psykiska handikapp.

Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden http://www.kc-fonden.se/

Stiftelsen har till ändamål

– att ge stöd åt nya former inom undervisning, utbildning och omvårdnad för barn och ungdom samt

– att ge bidrag till utbildning för ungdom med särskild begåvning och intresse för musik/sång.

Stiftelsen Lars Hiertas Minne http://www.go.to/hierta

Bidrag kan ges till vissa sociala ändamål samt till allmännyttiga slöjder och näringar.

Stiftelsen ger huvudsakligen bidrag till ej genomförda projekt. Bidrag utgår dock ej till löner, studiestipendier för

utbildning vid läroanstalter eller socialt understöd.

Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond http://www.sunnerdahls-handikappfond.se/

Fondens syfte är utvecklingsarbete och försöksverksamhet rörande barn och ungdomar med olika

funktionshinder. Stiftelsen verkar för att främja vård och utbildning av barn och ungdomar t.ex. omsorger av

olika slag, rekreation, lägerskola, sommargårdsvistelse, kursverksamhet mm.

Stiftelsen Ulf Lundahls Minnesfond http://www.lundahls-minnesfond.org/ansokan.htm

Minnesfondens syfte är att främja barns och ungdoms vård och fostran. Minnesfonden stöder även forskning

med inriktning som underlättar och avhjälper svårigheter för barn och ungdom.

Sven och Dagmar Saléns stiftelse http://www.salenstiftelsen.se/

Stiftelsens ändamål är att främja

1) barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning,

2) vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta, samt

3) vetenskaplig undervisning eller forskning.

Styrelsens prioriteringar innebär att 20% går till den första punkten. Bidrag kan utgå till organisationer med en

verksamhet som på ett menings- och verkningsfullt sätt gör insatser inom detta område.

Ungdomsstyrelsen http://www.ungdomsstyrelsen.se/main/

Ungdomsstyrelsen har fått regeringens uppdrag att fördela medel ur Allmänna arvsfonden till projekt i syfte att

stödja utvecklingen av ungdomars egen organisering. Medlen kommer att fördelas löpande.

Det övergripande syftet med stödet är att stärka ungas inflytande i samhället såväl inom ramen för det etablerade

föreningslivet som i nya former av organisationer.


Först kommer några grundläggande länkar till webbplatser där det finns generell viktig information för föreningar.

Sveriges Olympiska Kommitté, SOK, www.sok.se

Riksidrottsförbundet, RF, www.rf.se

Bolagsverket, www.bolagsverket.se

Skatteverket, www.skatteverket.se

Jordbruksverket, www.jordbruksverket.se

 

Länkar till fonder som delar ut bidrag och stipendier

Nedan finner du ett antal olika fonder och stiftelser som delar ut stipendier eller bidrag till projekt. Kontakta oss om du önskar ytterligare information om vilka möjligheter din organisation har för att få ett bidrag för ert eller era projekt.

Allmänna Arvsfonden

Allmänna arvsfonden finansierar nyskapande och utvecklande projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Två statliga myndigheter har hand om arvsfondsärenden, Kammarkollegiet och Arvsfondsdelegationen. Läs mer om Allmänna Arvsfonden här

Anérstiftelsen

Gunvor och Josef Anérs stiftelse ger bidrag till vetenskaplig forskning, högre akademisk utbildning. Enskilda personer med grava funktionsnedsättningar samt föräldrar som har barn med funktionsnedsättning kan få bidrag ur stiftelsen.

Anna Lindhs Minnesfond

Anna Lindhs Minnesfond stödjer kvinnor och ungdomar som i Anna Lindhs anda har modet att bekämpa likgiltighet, fördomar, förtryck och orättvisor så att människor kan leva ett gott liv i en miljö där de mänskliga rättigheterna efterlevs.

B

Brottförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet ger ekonomiskt stöd till försöks- och utvecklingsprojekt på lokal nivå som kan bidra till ny kunskap om brottsförebyggande arbete.

Brottsofferfonden

Brottsofferfonden är en fond som man kan söka pengar ur till brottsofferinriktade projekt och verksamheter. Medel kan beviljas forskare, ideella organisationer, verksamheter i privat regi och verksamheter i offentlig regi.

Boverket

Boverket arbetar i första hand med frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende. Utöver detta kan man även ansöka om bidrag från boverket när man skall anlägga en ny lokal eller anläggning. Läs mer om ett bidrag från boverket här

Bångs stiftelse

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne ger bidrag till föreningar och organisationer med social inriktning. För 2008 har stiftelsens styrelse beslutat att bidrag kan sökas av föreningar som arbetar för att främja social utveckling och fostran av barn och unga upp till 18 år. Bidrag kan sökas till mötesverksamhet, läger, kurser, informationskampanjer och liknande.

D

Dr Félix Neuberghs stiftelse

Stiftelsen ger bidrag till medicinsk forskning med syfte att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet. Stiftelsen ger också bidrag till enskilda personer för barns eller ungdomars vård och fostran, ungdomars utbildning och vård och hjälp till åldersstigna, sjuka eller personer med funktionsnedsättning.

F

Folke Bernadottes Minnesfond för internationellt utbyte

Fonden ger stipendier i form av utlands-resebidrag för ungdomsutbyten, läger, volontärarbetares resor och toleransresor, d.v.s. resor till före detta koncentrationsläger. Resorna kan gå till alla länder utom Norge, Danmark och Finland. Stipendium ges inte för personlig utbildning, yrkesinriktade seminarier, konferenser eller praktik i utbildning. Organisationer och enskilda personer mellan 11 och 25 år kan söka.

Forum Syd

Forum Syd ger olika typer av stöd till ideella föreningar för bl.a. information i Sverige om globala utvecklingsfrågor samt ungdomsledda projekt som arbetar med utvecklingssamarbete eller information i Sverige.

Föreningen FVO – Föreningen för Välgörenhetens Ordnande

Föreningen FVO ger tillfällig ekonomisk hjälp och råd till enskilda behövande, huvudsakligen till äldre, personer med funktionsnedsättning eller sjuka. Stöd ges även till vård, fostran och utbildning av barn och ungdomar när vårdnadshavaren har ekonomiska svårigheter att tillgodose deras behov.

Föreningen Norden

Föreningen Norden arbetar för ett bättre fungerande samarbete i Norden, sprider kunskap om språk, kultur, historia ochsamhällsliv i de nordiska länderna och skapar nätverk mellan folk och länder. Förutom de fonder som föreningen administrerar finns även en rad andra nordiska och skandinaviska fonder som kan vara möjliga bidragsgivare för nordiska projekt.

H

Helge Ax:son Johnsons stiftelse

Stiftelsen utövar välgörenhet, stödjer litterär och konstnärlig verksamhet, främjar vetenskaplig forskning och understödjer undervisnings- och studieverksamhet i landet. Såväl enskilda som organisationer kan söka.

I

IF säkerhetsnål

If Säkerhetsnål, där organisationer, privatpersoner, samfälligheter med flera. kan söka bidrag till olika former av skadeförebyggande och trygghetsskapande åtgärder

Internationella programkontoret

Internationella programkontoret fördelar projektbidrag och individuella stipendier inom många olika samarbets- och utbytesprogram på olika utbildningsnivåer. Skolor, högskolor, företag och organisationer kan ansöka.

Idrottslyftet

Många idrottsföreningar är kvalificerade att söka bidrag i form av Idrottslyftet. I de flesta av landets idrottsföreningar finns goda idéer om hur verksamheten skulle kunna utvecklas. För att hjälpa till att göra idéerna till verklighet finns Idrottslyftet. För att få stöd från Idrottslyftet kan föreningen vända sig till sitt specialidrottsförbund (SF), sitt distriktsidrottsförbund (DF) och/eller sitt SISU-distrikt. Läs mer om Idrottslyftet här

J

Jordbruksverket

Jordbruksverket delar ut medel till föreningar på landsbygden för att investera i anläggningar. Det rör sig om anläggningar för fritids- eller idrottsaktiviteter. Läs mer om bidrag från Jordbruksverket här.

K

Karin och Ernst August Bångs Minne

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne ger varje år bidrag till föreningar och organisationer med social inriktning. Prioriterade verksamheter är föreningar som arbetar för att minska drogmissbruk, motverka utstötning och öka förståelse och solidaritet mellan olika folkgrupper, främjar social gemenskap för unga som på grund av funktionshinder eller av andra skäl har behov av stöd och uppmuntran.

KK-stiftelsen

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Det görs genom att stödja forskning, forskarutbildningar, kompetensutveckling inom näringslivet samt skolutveckling och IT.

Konsumentverket

Konsumentverket ska stödja nationella konsumentorganisationer och andra organisationer som engagerar sig i konsumentfrågor. Pengarna ska gå till projekt och aktiviteter som bidrar till att göra allt fler konsumenter intresserade av konsumentfrågor.

Kommunerna i Sverige

Sverige har 290 kommuner. Många kommuner har resurser som de kan och vill investera i idrottsföreningar. Kontakta just din kommun och hör med dem hur de ställer sig till att investera i ert projekt.

Konung Gustaf V:s 90-årsfond

Fonden främjar ideell ungdomsverksamhet, i huvudsak genom att ge stöd till internationellt samarbete med utbildning av ungdomsledare. Bidrag ur fonden kan sökas av ideella organisationer och föreningar i Sverige, som är inriktade på verksamhet med ungdomar. Enskilda personer kan däremot inte få stöd ur fonden.

Kulturfonden för Sverige och Finland

Fonden har till syfte att främja de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att ge stöd till ökad kännedom om och kontakt mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk. Bidrag ur fonden kan sökas av enskilda personer, organisationer och föreningar med verksamhet inom fondens intresseområde.

Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade (KMA)

Stiftelsen lämnar bidrag till personer med synskador och till vetenskaplig forskning rörande synskador. Bidrag lämnas förutom till forskning även till föreningar och organisationer, som arbetar för synskadade, samt till enskilda synskadade.

Kronprinsessan Margaretas Minnesfond

Stiftelsen delar ut bidrag för inhemska sociala och välgörande ändamål till föreningar och institutioner, vilkas verksamhet kan anses vara till allmänt gagn. Enskilda personer kan inte få bidrag ur Minnesfonden.

L

Linnéa och Josef Carlssons stiftelse

Stiftelsen ger bidrag till enskilda samt till ideella föreningar med verksamhet för barn och ungdomar upp till 25 år med neurologiska funktionshinder – i första hand till barn och ungdomar med cp-skador. Stiftelsen ger också bidrag till vetenskaplig forskning inom neurologiska sjukdomar hos barn och ungdomar.

M

Majblomman

Majblomman arbetar för att förbättra barns villkor och bekämpa barnfattigdom i Sverige. Föräldrar kan söka bidrag från den lokalförening som finns på hemorten. Majblommans lokalföreningar ger bidrag till barn upp till 18 år.

N

Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att underlätta situationen för personer med funktionsnedsättning. Det sker genom bidrag till enskilda personer, till organisationers och föreningars aktiviteter samt till forskning och utvecklingsarbete.

O

Olof Palmes minnesfond

Fondens syften är att främja ungdomars möjligheter till internationellt utbyte och studier kring fred och nedrustning och att stödja arbetet mot rasism och främlingsfientlighet. Såväl enskilda som organisationer kan söka.

P

Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse

Stiftelsen ger bidrag till medicinska forskningsprojekt och humanitär verksamhet över hela landet. Bidrag till medicinsk forskning kan sökas av alla institutioner som bedriver kvalificerad medicinsk forskning. Inom den humanitära delen lämnas bidrag till verksamheter som riktar sig till barn, ungdom eller äldre, personer med funktionsnedsättning eller sjuka. Stiftelsen prioriterar nyskapande projekt framför löpande verksamhet. Enskilda kan inte få bidrag.

Prins Gustaf Adolfs och prinsessan Sibyllas minnesfond

Fonden ger bidrag till projekt som föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar genomför för barn och ungdomar.

R

Radiohjälpsfonden och kronprinsessan Victorias fond

Radiohjälpen beviljar medel ur Radiohjälpsfonden och Kronprinsessan Victorias fond till ideella föreningar vars huvudsyfte är att stödja funktionshindrade och kroniskt sjuka.

Ragnhild Frykbergs stiftelse

Stiftelsen ger enskilda bidrag till ungdomars utbildning samt till vård av behövande.

S

Sida

Sida förmedlar stipendier, stöd och bidrag till exempelvis forskare, näringsliv, myndigheter, studenter och enskilda organisationer.

Skandias stiftelse Idéer för livet

Skandias stiftelse som arbetar för förebyggande verksamhet för barn och ungdomar. Idéer för livet samarbetar med ideella organisationer, skolan, föreningar och kommuner. Det kan till exempel handla om projekt som riktar sig till föräldrar, lärare eller idrottsledare.

Skolverket

Skolverket ger stadsbidrag till både kommunal och fristående skolverksamhet från förskola upp till vuxenutbildning, till organisationer och i vissa fall till landsting och enskilda verksamheter.

Socialstyrelsen

Ideella organisationer på riksnivå kan söka bidrag från Socialstyrelsen till det förebyggande arbete mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner, STI. Enskilda personer kan inte få bidrag.

Sparbanksstiftelserna

De elva stycken sparbanksstiftelser som blev huvudägare till bankaktiebolaget Sparbanken Sverige när detta bildades 1992. Huvuddelen av dessa stiftelsers ägande i Swedbank kontrolleras genom Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB, men en mindre del kontrolleras direkt av stiftelserna själva.

 • Sparbanksstiftelsen Alfa
 • Sparbanksstiftelsen Dalarna
 • Sparbanksstiftelsen Första
 • Sparbanksstiftelsen Kronan
 • Sparbanksstiftelsen Jämtlands län
 • Sparbanksstiftelsen Norrbotten
 • Sparbanksstiftelsen Norrland
 • Sparbanksstiftelsen Nya
 • Sparbanksstiftelsen Skåne
 • Sparbanksstiftelsen Väst
 • Sparbanksstiftelsen Upland

Sparbanksstiftelserna har en lång historia av att återinvestera medel i föreningslivet. Kontakta den Sparbanksstiftelse som finns närmast den ort där er idrottsförening bedriver sin verksamhet och beskriv er idé och ert behov.

Statens kulturråd

Kulturrådets bidrag syftar till att främja mångfald, jämställdhet och kvalitet. Kultur för barn och ungdom och mångkulturella frågor ses av Kulturrådet som särskilt viktiga områden. Kulturrådet har ett särskilt ansvar för att kulturen görs tillgänglig för funktionshindrade och att det finns ett levande kulturliv även utanför storstadsområdena. Endast institutioner, organisationer och grupper kan få bidrag av Kulturrådet, inte enskilda personer.

Stiftelsen Fanny Hirsch Minne

Stiftelsen ger bidrag till personer med långvariga psykiska sjukdomar och som bor i Stockholms stad, samt till organisationer vars syfte är att hjälpa nämnda persongrupp. Bidrag kan ges för rekreation, vila och vård.

Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond

Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond disponeras till stöd för forskning
och utveckling inom området sport och idrott för ungdom med funktionshinder. Bidrag lämnas inte till enskilda funktionshindrade personer;
inte heller för täckande av löpande driftskostnader eller annan verksamhet.

Stiftelsen Lars Hiertas Minne

Stiftelsen tar emot ansökan från allmännyttiga föreningar eller enskild person. Bidrag ges till vissa sociala ändamål och till allmännyttiga slöjder och näringar. Stiftelsen tar även emot förslag från enskilda forskare till projekt inom alla ämnesområden.

Stiftelsen Prins Gustav Adolf och prinsessan Sibyllas minnesfond

Bidrag lämnas till projekt som organisationer genomför för barn och ungdom. Bidrag lämnas inte till enskilda och bara undantagsvis till projekt i utlandet.

Stiftelsen Sävstaholm

Stiftelsen stödjer forskning inom området utvecklingsstörning. Stiftelsen har ett särskilt program för doktorandstöd. Vidare lämnar stiftelsen ekonomiskt stöd till utbildning, utveckling och vård av enskilda personer med utvecklingsstörning.

Stiftelsen Tysta Skolan

Stiftelsen Tysta skolan anslår årligen medel till audiologisk forskning och till habiliterande och rehabiliterande verksamhet för personer som är döva eller har en hörselnedsättning samt för personal som är verksam inom området.

SVCR – Stiftelsen Svenska kommittén för Rehabilitering

Stiftelsen lämnar bidrag till personer med omfattande funktionsnedsättningar till följd av ett rörelsehinder, dövhet, syn-eller hörselskada. För att underlätta sökandet efter fonder har SVCR gjort en sammanställning över bidragsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning från organisationer, stiftelser och fonder. Enskilda personer kan söka bidrag.

Svenska institutet

Svenska institutet är en statlig myndighet med uppgift att sprida kunskap om Sverige i utlandet och att svara för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv. SI har ett antal stipendieprogram för gymnasieelever och vuxenstuderande.

Sverige-Amerika Stiftelsen

Sverige-Amerika Stiftelsen delar ut stipendier för master-, doktorand- och postdoktoralastudier i USA och Kanada. Stipendier kan sökas för 6-12 månaders studie-/forskningsvistelse.

Synskadades stiftelse i Stockholm och Gotlands län

Stiftelsen ger bidrag till enskilda personer samt till organisationer med verksamhet i Stockholms och Gotlands län. Bidrag ges för att främja vård av behövande blinda och synsvaga samt främja vård och fostran av blinda och synsvaga barn och ungdomar.

U

Ungdomsfonden

Ungdomsfonden ger stöd till ungdomsledda utvecklingsprojekt som drivs i samarbete med en organisation i länderna i Afrika, Asien och Latinamerika och Vitryssland, Ryssland och Ukraina. Ni kan också få pengar för att informera om globala utvecklingsfrågor i Sverige.

Ungdomsstyrelsen

Bidrag ges främst till ungdomsverksamhet, men också till integration och jämställdhet. Alla bidrag fördelas på uppdrag av regeringen, som formulerar syftet med bidragen.

ÅÄÖ

Åhlén-Stiftelsen

Åhlén-stiftelsen ger bidrag inom tre områden; barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning, vård av ålderstigna, sjuka eller personer med funktionsnedsättning samt vetenskaplig undervisning eller forskning inom vissa områden. Enskilda personer kan inte få bidrag.

Länkar till organisationer som delar ut bidrag till föreningar